„Trochu jiná dovolená”

Aktuální teplota:

Ubytovací řád

 • Hotel ubytuje hosta po řádném zaevidování. Za tímto účelem předloží host na recepci svůj občanský průkaz nebo cestovní pas.
 • Hotel vydá hostu kartu elektronického zámku od pokoje a poskytne informace o orientaci v areálu Davidova mlýna, o možnostech stravování , seznámí s hotelovým službami, příp. programem pobytu.
 • Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s hotelem.
 • Při opakovaném příchodu již ubytovaného hosta do hotelu je tento host povinen odpovídajícím způsobem prokázat, že je v hotelu ubytován, např. dokladem totožnosti, pokud není pracovníkovi recepce znám.
 • Na základě potvrzené objednávky nebo rezervace je hotel povinen hosta ubytovat nejpozději do 20.00 hodin, do té doby i pokoj pro hosta rezervuje, pokud nejsou objednávkou či potvrzenou rezervací sjednány jiné podmínky rezervace (pozdní příjezd).
 • Není-li ubytovací doba předem sjednána, uvolní host pokoj nejpozději do 10.00 hodin posledního dne ubytování. Neučiní-li tak, může mu hotel účtovat pobyt za následující den.
 • Check-in v první den pobytu je stanoven od 15.00 hodin, není- li stanoveno jinak.
 • Host, který vyžaduje ubytování před 10.00 hodinou dopolední, uhradí cenu ubytování za předešlou noc, pokud v důsledku toho nemohl být pokoj předešlou noc pronajat.
 • Požádá-li ubytovaný host o prodloužení pobytu, může mu hotel v odůvodněných případech nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • Hotel odpovídá za věci vnesené do hotelu i za škodu na odložených věcech, pokud tyto věci byly určeny na místech k tomu určených nebo na místech pro uložení věcí obvyklých. Za peníze a cenné věci odpovídá pouze tehdy, pokud byly převzaty do úschovy proti potvrzení do hotelového trezoru.
 • Za škody způsobené hostem na majetku hotelu odpovídá host v plné výši. Za způsobené škody bude požadována finanční náhrada.
 • Host, který je majitelem nebo osobou doprovázející zvíře, odpovídá za škody způsobené zvířetem na majetku hotelu.
 • Zvířata nesmí být v hotelu nebo v areálu ponechána bez dozoru majitele nebo dozírající osoby. Ve všech prostorách hotelu a jeho areálu musí být psi vedeni na vodítku.
 • Zvířata nesmí ležet na lůžku nebo ostatních zařízeních, které slouží k odpočinku hostům.
 • Ke krmení zvířat nesmí být používán inventář, který slouží k přípravě a podávání pokrmů.
 • Pro přijímání návštěv je v hotelu k dispozici restaurace nebo recepce. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze po souhlasu recepční a zapsání do knihy návštěv a pouze v době od 8.00 do 22.00 hodin.
 • Ubytovaným hostům není dovoleno na pokojích ani v jiných prostorách hotelu používat vlastní tepelné elektrické spotřebiče (varné konvice, elektrické vařiče, ponorné vařiče aj.). Výjimkou jsou spotřebiče určené k osobní hygieně (holicí strojky, vysoušeče vlasů, kulmy), které je povoleno používat v koupelně. Tyto spotřebiče mohou být v případě nepozornosti uživatele nebo špatného technického stavu spotřebiče příčinou požáru. Nedodržení tohoto zákazu může být důvodem k předčasnému ukončení pobytu hosta ze strany provozovatele. Toto opatření souvisí se zajištěním bezpečnosti všech ostatních ubytovaných hostů.
 • Všem hostům na pokojích není dovoleno kouřit. Při prokazatelném porušení tohoto zákazu si bude ubytovatel účtovat poplatek 100 Kč za dezinfekci pokoje po kouření.
 • V pokoji nebo společných hotelových prostorách není dovoleno přemísťovat nábytek, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Za mimořádný rozsáhlý a nutný úklid pokoje např. po znečištění lůžkovin zvratky nebo různými exkrementy aj. si bude ubytovatel účtovat poplatek 500 Kč.
 • Při onemocnění nebo zranění hosta hotel zajistí poskytnutí lékařské pomoci, příp. převoz hosta do nemocnice.
 • Užívání hotelu je dovoleno osobám, které nejsou stiženy infekční chorobou.
 • Za poskytnuté ubytování a služby je host povinen zaplatit v hotelové recepci nejpozději při odjezdu hotově nebo platební kartou, pokud písemnou objednávkou nebyla sjednána jiná forma platby (faktura). Účet je splatný při předložení. Aktuální ceník ubytování a služeb je k dispozici v recepci hotelu.
 • Přání a stížnosti přijímá vedení hotelu nebo vedením pověřený pracovník.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacích řádu. V případě porušení ubytovacího řádu hostem, má vedení hotelu nebo vedením pověřený pracovník právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytování a služeb a ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby pobytu. Toto odstoupení od smlouvy nezbavuje hosta povinnosti zaplatit za již poskytnuté ubytování a služby.
 • Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: https://adr.coi.cz. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.
 • V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

Staré Těchanovice 1. března 2015

David Kostruh
ředitel hotelu

Chcete se dozvědět více?

Máte-li zájem o bližší informace k tématu "Ubytovací řád", kontaktujte nás.
Vyplňte prosím pole Váš dotaz a chcete-li od nás obdržet odpověď tak také Email.